Skip to main content

Nyheter


Vil avvikle juryen

Regjeringen vil avvikle juryen og utrede færre domstoler

I Regjeringens forslag til statsbudsjett kommer det fram at Regjeringen vil avvikle juryordningen. Stortinget har tidligere vedtatt å be Regjeringen fremme et slikt forslag. Regjeringen vil erstatte dagens juryordning med en meddomsrett bestående av to fagdommere og fem lekdommere. Det vil bli fremmet et eget forslag til Stortinget med en slik lovendring.

Regjeringen vil også oppnevne et offentlig utvalg som skal se på dagens domstolstruktur. Regjeringen mener at det trengs endringer i dagens struktur for å møte fremtidens utfordringer knyttet til blant annet ressursutnyttelse, sammenheng i straffesakskjeden og en sømløs kriminalomsorg.

Det legges også opp til at det offentlige utvalget som skal nedsettes, skal utrede ulike tilknytningsformer mellom Domstoladministrasjonen og den utøvende makt. Regjeringen vil også vurdere om andre spørsmål knyttet til domstolenes uavhengighet også skal inngå i utvalgets mandat.

Kilde. Domstol.no